HRC POWERFUL Ageing

innovatieve interventie voor ouderen
radicaal andere visie op (fysieke) zelfredzaamheid,
preventieve gezondheidszorg, en zelfverwerkelijking

HRC POWERFUL Ageing

innovatieve interventie voor ouderen
radicaal andere visie op (fysieke) zelfredzaamheid,
preventieve gezondheidszorg, en zelfverwerkelijking

HRC POWERFUL Ageing

innovatieve interventie voor ouderen
radicaal andere visie op (fysieke) zelfredzaamheid,

Wetenschappelijk

onderbouwd

Inleiding


Door dubbele vergrijzing (steeds meer mensen worden oud en oude mensen worden steeds ouder) neemt de groep ouderen in de Nederlandse bevolking in omvang toe. Nederland telde (begin 2015) 3 miljoen 65-plussers en dit aantal zal naar verwachting stijgen tot 4.7 miljoen 65-plussers (26% van de totale bevolking) in 2040 . Met deze toenemende vergrijzing nemen de zorguitgaven jaarlijks toe (kwart van de zorgkosten). Van ouderen wordt steeds meer verwacht dat zij volwaardig deelnemen in de samenleving. Ouderenzorg is hiermee een taak van de overheid geworden en in het bijzonder van de gemeentes (transitie, 2015).

Van ouderen wordt verwacht dat zij zelfredzaam zijn, het heft in handen nemen, langer zelfstandig blijven wonen en volwaardig mee doen aan de samenleving.
Voor de kwaliteit van leven is het van belang dat mensen de regie over hun eigen leven blijven voeren. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geeft aan dat mensen in staat gesteld moeten worden zoveel mogelijk verantwoordelijkheid te nemen voor eigen gezondheid, voor elkaar en voor hun omgeving. De focus in de gezondheidszorg verschuift hiermee van symptoom of ziektebestrijding naar het bevorderen en herstellen van het zelfstandig functioneren van ouderen in hun eigen leefomgeving.

Good health adds life to years

Een groeiende groep ouderen  betreft een nog fitte en vitale bevolkingsgroep, die zelf ook  langer fit, vitaal en zelfredzaam wil blijven. Beweging wordt gezien als een belangrijke  oplossing. Dat sport en bewegen de gezondheid bevorderd  is uitgebreid aangetoond. Echter is het effect van algemene beweeg interventies op fysieke zelfredzaamheid nihil. Veel beweeginterventies bestaan uit algemene kracht en conditietraining waarbij de focus ligt op de hoeveelheid van bewegen. Langdurig kunnen bewegen wordt impliciet als synoniem gebruikt voor de fysieke functioneren en zelfredzaamheid. Deze aanname is echter onjuist.

Onwetendheid (bij zowel ouderen als professionals) en het ontbreken van een recept voor krachtig oud worden en fysiek functioneren zorgen er voor dat ouderen in de praktijk steeds inactiever worden. Zij raken steeds meer beperkt en zijn niet in staat om hun functionaliteit te behouden door fysieke beperkingen die ze in de dagelijkse taken belemmeren. En zo wordt de neerwaartse achteruitgang steeds groter. Het is van belang deze negatieve spiraal te doorbreken met een deskundige, doelmatige interventie.

ouderen missen vaak de eerste versnelling

Hoe kunnen oudere burgers krachtiger oud worden, fysiek langer zelfredzaam zijn en zelfstandig (thuis) blijven wonen met behoud van kwaliteit van leven?

Power
Een belangrijk aspect van gezondheid en zelfredzaamheid is het bezitten van voldoende explosief spiervermogen of wel “power’’. In de praktijk wordt bewegen wel vaak als behandeling ingezet, echter helaas vaak als Haarlemmerolie zonder afstemming tussen de hulpvraag, doel en vorm van het beweegprogramma. Bewegen wordt daarbij als doel ingezet in plaats van als middel. Daarnaast wordt het bewegen niet binnen de verschillende contexten van het gezondheidsprobleem van de ouder wordende mens uitgevoerd. Het beweegplan moet gericht zijn op taakstelling: iedere senior heeft een andere beperking, leefomgeving, beweegdoelen en dat moet in de behandeling meegenomen worden.
Bewegingssnelheid
Power is belangrijk om bewegingssnelheid te genereren bijvoorbeeld bij het opstaan uit een stoel. Om uit een stoel te kunnen komen is kracht alleen niet voldoende. Om het “dooie” moment te overwinnen is een hoge bewegingssnelheid nodig. Dus voldoende power hebben is nodig  om beweging te initiëren waardoor iemand gemakkelijker in beweging komt. Maar ook om snel te kunnen reageren om bijvoorbeeld het vallen na een struikelpartij te voorkomen. Het is net als bij een auto die een
1e versnelling nodig heeft om uit stilstand weg te rijden, maar ook bij een inhaalmanoeuvres sneller kan accelereren in een  lagere versnelling.
Verlies van power
Ouder worden gaat gepaard met 3 keer meer verlies van deze power dan spiermassa, waardoor ouderen moeilijk in beweging kunnen komen. De dagelijkse activiteiten verlopen moeizamer en raken steeds meer inactiever. Hiermee komt de zelfstandigheid van ouderen in het gedrang. Bij het uitvoeren van dagelijkse fysieke taken wordt juist primair een beroep gedaan op deze power. Verlies van power leidt tot verlies van het zelfstandig functioneren en daarmee de zelfredzaamheid. Alle fysieke taken starten met een explosief moment. Hierdoor is power zo bepalend voor fysiek functioneren en de zelfredzaamheid van ouderen. Ouderen zouden zich primair moeten richten op het specifiek trainen van power. Dit verbetert het fysieke prestatievermogen en daarmee de fysieke zelfredzaamheid van ouderen.
HRC Powerful Ageing
HRC Powerful Ageing is een nieuwe interventie die nog nauwelijks wordt toegepast bij ouderen. Binnen de ouderenzorg is HRC Powerful Ageing een novum en wordt gekenmerkt door het trainen van bewegingssnelheid tijdens een aktiviteit  i.p.v. capaciteit.
Deze interventie richt zich dan ook juist op het ontwikkelen van de eerste versnelling: Het op maat in beweging komen van de inactieve ouderen. Want je kunt wel oefenen om lang te kunnen fietsen. maar als je de fiets niet uit de schuur kunt halen of niet op durft/ kunt stappen, heeft het geen zin om het fietsen te trainen.
Wetenschappelijke benadering
De basis voor dit unieke programma vormt de wetenschappelijke benadering, kennis en gegevens uit praktijkonderzoek bij ouderen. Hierdoor voorziet het programma in een innovatieve werkwijze waar alle ouderen baat bij kunnen hebben.
Toegenomen vitaliteit en kwaliteit van leven leidt tot meer  levenslust en ondernemingslust.

Het gaat echter niet alleen om wat ouderen doen maar vooral om wat zij werkelijk kunnen. We zien vaak dat zij  niet goed in staat zijn om een beweging uit te voeren. Hierbij is het volhouden van een activiteit meestal niet het grootste probleem. Ouderen hebben juist moeite met initiëren van bewegen of snel en adequaat te reageren op een verstoring zoals bijv. struikelen. Hiervoor is  explosief spiervermogen of wel power nodig.

Contact

hrc@powerful-ageing.nl

0573-745105

Adres

HRC Powerful Ageing

Hoeflingweg 20

7241 CH, Lochem

Nederland

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag

8.00 – 17.00 uur